عنوان پروژه:

آرد هشترود


آرد هشترود

اطلاعات پروژه

آرد هشترود

کشور : ایران

محل پروژه : هشترود

ظرفیت : 45000 تن

ظرفیت تجهیزات : -

پروژه ی آرد هشترود

Top