عنوان پروژه:

شاداب دانه جنوب


شاداب دانه جنوب

اطلاعات پروژه

شاداب دانه جنوب

کشور : ایران

محل پروژه : -

ظرفیت : 15000 jk

ظرفیت تجهیزات : -

شاداب دانه جنوب

Top