عنوان پروژه:

هولدینگ غرب دانه کامیاران


هولدینگ غرب دانه کامیاران

اطلاعات پروژه

هولدینگ غرب دانه کامیاران

کشور : ایران

محل پروژه : کامیاران

ظرفیت : -

ظرفیت تجهیزات : -

هولدینگ غرب دانه کامیاران

Top