هوادهی سیلوی مخروطی

هوادهی سیلوی مخروطی

در سیلوهای مخروطی به منظورکنترل دما و میزان رطوبت فضای داخلی سیلو از فن های محوری (Axial) در جهت حفظ رطوبت و کنترل دما استفاده شده است.

بمنظور دستیابی به کیفیت بالاتر در هوای دمیده شده، بواسطه قطعه استوانه مشبک توزیع بهینه و مطلوب جریان هوا از مناسب ترین نقطه سیلو صورت می گیرد. عدم بکارگیری این قطعه سبب کاهش شدید و هدر رفت بازده فن می گردد و در بخش های زیادی هوادهی تاثیر نخواهد داشت.

Top