سیستم هوادهی سیلوی کف صاف

سیستم هوادهی سیلوی کف صاف

جهت حفظ و کنترل میزان دما و رطوبت غلات ذخیره شده ، روش هوادهی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
در سیلوهای کف صاف از فن های سانتریفیوژ جهت هوادهی بار داخل سیلو استفاده می گردد.
فونداسیون سیلوهای کف صاف دارای کانال هایی بمنظور انتقال هوای فن به داخل سیلو است.
تعداد فن ها، میزان دبی و فشار خروجی هوای فن، براساس ظرفیت، ارتفاع و نوع محصول ذخیره شده داخل سیلو طراحی می گردد.

Top