دریچه های تهویه

دریچه های تهویه

این دریچه برای تخلیه هوای گرم داخل سیلو طراحی شده و همچنین سبب می شود هوای دمیده شده توسط فن های هوادهی، به راحتی از سقف سیلو خارج گردد.

طراحی این دریچه ها به گونه ای است که مانع ورود اشیاء خارجی به داخل سیلو می‌گردد.
اگزوزفن های سقفی در سیلوهای حجم بالا جهت بهبود سرعت و برقراری سهولت در تخلیه رطوبت و گرما، فن های محوری (اگزوزفن) بر روی سقف تعبیه می‌گردد.

Top