فن های محوری (Axial)

فن های محوری (Axial)

جلوگیری از آسیب به مواد ذخیره شده در سیلو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که فاکتور دما و رطوبت شاخص های اصلی این فرآیند است.
عملیات تهویه در سیلوهای کف مخروطی توسط فن های Axial انجام می شود و اجزای بدنه دستگاه با پیچ و مهره متصل شده است.
تعداد فن محوری و میزان فشار هوا، دبی خروجی آن بر اساس ظرفیت و ارتفاع ، نوع بار ذخیره شده طراحی می گردد.

Top