کانوایر زنجیری زاویه دار

کانوایر زنجیری زاویه دار

به دو صورت صاف و منحنی اراده می شود: 
1- زاویه دار مستقیم (Straight Incline)
2- زاویه دار منحنی (Curved Incline)

  • کاربرد
  • ویژگی
Top