برج الواتور

برج الواتور

برجک ها برای تقویت سازه بالابرهای مرتفع طراحی و ساخته شده است.
برجک ها در برابر رطوبت و گرد و خاک از پوشش گالوانیزه یا استیل حسب انتخاب مشتری ساخته می شود.
پلتفرم این برجک ها در قسمت فوقانی بالابر قرار دارد که بخشی از توزیع کننده می باشد.

Top