سیستم کنترل برق plc

سیستم کنترل برق plc

تمام تجهیزات کنترل قابلیت همسازی با سیستم اتوماسیون کنترل یا PLC را دارند.
گزارش گیری و بررسی فاکتورهای دما ، سطح ذخیره و عملیات هوادهی بسیار آسان و بشکل اتوماتیک یا دستی انجام می گیرد.
همچنین SCADA نیزطبق سفارش مشتری قابل عرضه میباشد.

Top