سیستم نمایشگر سطح

سیستم نمایشگر سطح

میزان بار موجود در سیلو بوسیله سنسورهای سطح ، قابل نمایش و اندازه گیری است.
این مکانیزم قابلیت اتصال به سیستم اتوماتیک PLC  را دارا می باشد.

Top