دریچه دسترسی به داخل سیلو

دریچه دسترسی به داخل سیلو

جهت ورود تکنسین به داخل سیلو دو دریچه دسترسی، یکی بر روی رینگ دوم و دیگری بر روی سقف در نظر گرفته شده است.
از دریچه روی رینگ دوم جهت دسترسی به داخل سیلو و در صورت وجود بار از دریچه روی سقف استفاده می گردد.
دریچه رینگ دوم به شکلی طراحی شده است که در صورت وجود بار به هیچ وجه امکان باز شدن ندارد.
در ضمن جهت حفظ زیبایی بدنه درب دیگری بر روی دریچه اصلی طراحی و تعبیه شده است.

Top