فونداسیون سیلو

فونداسیون سیلو

فونداسیون سیلو به عنوان پایه و اساس سیلو، یکی از اجزای اصلی این سازه است. نوع فونداسیون به دو عامل بستگی دارد:
1- تناژسیلو ومیزان ظرفیت نگهداری آن
2- مکانیک خاک ومیزان مقاومت خاک منطقه
کارشناسان شرکت پارس ترک سیلو با محاسبه دقیق ویژگی خاک منطقه احداث سیلو و حصول فرمول استحکام اقدام به مقاوم سازی و طرح ریزی فونداسیون می نمایند.

Top